Logo Jiva.frl
logo CAT

Jiva is aangesloten bij CAT

 De Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform regelgeving.

 

De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

 

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indienzijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

 

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatiehulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 

Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden.Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut

 

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot:
1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut

 

Als CAT-therapeut val ik onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl

 

De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Spelregels behandelovereenkomst