Logo Jiva.frl

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

 

De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

 

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraaktijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzagegegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplichtzich een actueletarievenlijst zichtbaar in de praktijkte plaatsen.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indienzijn behandeling niet geëigend en/oftoereikend is.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs steltof nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

 

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatiehulp en adviezenblijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 

Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden.Bij overmaking ontvangtu de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

 

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot:
1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop. (https://www.camcoop.nl)
 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Spelregels behandelovereenkomst